Zápisy

Zápis z valné hromady spolku Beseda Svatopluk Čech, konané 2. března 2018

 

Účast: 18 osob, z toho 11 členů spolku a 6 hostů

 

Za spolek BSČ: Georg. A. Kraus (GAK), Veronika Schumacher (VS), Jaroslav Jokl (JJ), Libor Šimeček (LŠ), Dr. med. Jaroslav Olšanský (JO), Andrea Valentová (AV), Adéla Janikovič (AJ), Eva von Büren (EVB), Josef Dvořáček (JD), Anna Gora, Tomáč Glanc (TG), Jiří Král (JK, Husův sbor).

 

Hosté: Helena Springisfeld (Svaz spolků), Maria Cron (Svaz spolků), Oldřich Beck, Jaroslava Berger, Antonín Špaček, Tomáš Valenta

Omluveni: Jana Marie Jarolímková, předsedkyně

 

Zapisovatelka: Andrea Valentová

Volební výbor: Libor Šimeček, Andrea Valentová

 

Další užité zkratky: BSČ (Beseda Svatopluk Čech), VH (valná hromada), Uni ZH (Universität Zürich)

 

 • Zahájení, uvítání přítomných hostů a členů

Pro nenadálou nemoc JMJ se vedení VH se ujal GAK. Po zahájení GAK představil hosty pana Oldřicha Becka, Jaroslavu Berger, Tomáše Glance z Uni ZH, kteří krátce uvedli, čím se zabývají. Dále uvítal zástupce Svazu spolků, předsedkyni Marii Cron a jednatelku Helenu Springisfeld, a také pátera Antonína Špačka, který pro nás zajistil sál a občerstvení.  Z nových členů se představila mimo Tomáše Glance také Adéla Janikovič a Eva von Büren, které budou pomáhat ve výboru. GAK zároveň omluvil následující členy: Renata Vendr, Věra Kopp a Marie Mařasová, posledně jmenovaná se letos dožívá 90 let. Zmínil se o záslužné práci Marie Mařasové a manžela Karla pro BSČ, pro Sokol i Husův sbor v minulých desetiletích.

 

 • Připomínky k zápisu z minulé valné hromady 3. 3. 2017 (k přečtení na webu spolku)

Bez připomínek.

 

 • Určení zapisovatele, volební komise (2 členové)

Do komise zvoleni LŠ a AV, zapisovatelkou AV.

 

 • Stručné vyhodnocení činnosti spolku v roce 2017 (Jana M. Jarolímková)

GAK vypočítal aktivity spolku za rok 2017 a krátce o každé z nich promluvil.

 

 • Hospodaření v roce 2017 (Jiří Kraus)

GAK probral výsledky hospodaření BSČ a připojil výzvu, že je třeba, aby se někdo ujal funkce pokladníka. Podrobně vysvětlil, jakým způsobem je vedena pokladní kniha, t. j. banka, a příruční pokladna. GAK by nového pokladníka/ pokladní zaučil (uvedl, jakým způsobem si počíná Slovan Ženeva). K převzetí funkce byla menší diskuse, ale nikdo se konkrétně nepřihlásil. EVB navrhla, že promluví s maminkami (scházejí se), zdali by některá funkci pokladní převzala. GAK se uvolil dělat pokladníka ještě v roce 2018 a je ochoten připravit hospodaření za r. 2018, včetně žádosti na MZV o příspěvek a také podklady pro valnou hromadu 2019.

 

 • Revizní zpráva s event. připomínkami 2017

VS seznámila účastníky s revizní zprávou za rok 2017, nikdo neměl námitky ani připomínky.

 

 • Hlasování o udělení / neudělení absolutoria dosavadnímu výboru

Všichni přítomní členové jednomyslně schválili udělení absolutoria dosavadnímu výboru.

 

 • Volby do vedení ve výboru spolku- projevy kandidátů, hlasování.

 

Přítomní členové v hlasování schválili tyto navrhované osoby do těchto funkcí:

Jana Marie Jarolímková - předsedkyně, zástupkyně ve výboru Svazu spolků

Dipl. Ing. Jiří Kraus - jednatel, pokladník

Andrea Valentová - členka výboru, správa webových stránek

Jaroslav Jokl, lic.iur - člen výboru, právní poradce

Libor Šimeček, lic.iur - člen výboru, člen revizní komise Masarykova fondu

Tomáš Glanc - člen výboru, vědecký pracovník Univerzity v Zürichu, Slavistický seminář

Dr. med. Jaroslav Olšanský - člen výboru

Veronika Schumacherová - revizní komise

 

Funkce místopředsedy spolku zůstává neobsazená, řešena bude na další schůzi výboru, která se bude výhledově konat 9. nebo 23. června 2018.

 

Po přestávce vystoupila AJ s kytarou a ke 168. výročí narozenin TGM (7. března) zahrála jeho oblíbenou píseň Ach synku, synku.

 

 • Program na rok 2018, další akce k významnému výročí „osmičkového roku“ (1918, 1948, 1968)

Program BSČ na rok 2018 představila AV. Připomenuta pozvánka na veškeré akce konané v tomto roce, kterou všichni členové obdrželi spolu s pozváním na VH. Rozhovor s H. Springisfeld a M. Cron o vytváření pozvánky a akcích. Rozdány pozvánky na koncert Jana Řepky, dohoda se Svazem spolků, že ji vyvěsí na webu.

T. Glanc za Slavistický seminář Univerzity Zürich přiblížil návrh programu k výročí 2018, předběžně se jedná o 3 večery v září, vždy čtvrtky (6., 13., 27.). První den by byl otevřen prezentací československých archiválií ze sbírky dlouholetého ředitele Schweizerisches Sozialarchiv Miroslava Tučka a promítání filmu Ivana Tatíčka o českém 20. století. Druhý večer bude věnován Otu Šikovi, architektovi ekonomických reforem a k jeho ideji „das Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie“. K osobě Oty Šika se vedla delší diskuse, je krajany vnímán kontroverzně. JO a GAK apelovali na pečlivou přípravu přednášky. Třetí večer by se konala filmová projekce díla Svatý Václav z roku 1930 a třetí večer věnovaný

GAK připraví pro Národní archiv (NA) do konce roku 10 pořadačů za léta 2008 – 2017. K oslavě 28. X. by bylo letos vhodné ukázat výstavku Besedy a Svazu, a pak ji předat do NA. Pořadač 2018 by GAK předal výboru BSČ na valné hromadě 2019.

 

Různé, z diskuse:

 • JO by se rád více věnoval tomu, aby čeští krajané mohli v zahraničí volit v zásadních českých volbách korespondenčně. Padly názory, že k tomu v ČR chybí politická vůle. AV zmínila dopis krajanů Čechů a Slováků v Asturii, kteří po internetu na toto téma posílali v říjnu 2017 petici. Ta je přístupná na internetu, kde může každý hlasovat. AV získá adresu pro písemný styk s těmito krajany a předá JO.
 • GAK připomněl, aby odesilatelé dopisů pro spolek vždy na obálku připsat zpáteční adresu. Tak můžeme identifikovat, zda zásilky od BSČ docházejí, či nikoliv.
 • GAK přečetl dopis od Jitky Krausové, která nabádá zvážit ukončení práce spolku. Bez připomínek.
 • O. Beck nabídl předat info o existenci spolku svému okolí.

 

Na závěr pochválil J. Dvořáček výbor BSČ za práci v roce 2017 a všichni vyjádřili přání brzkého uzdravení předsedkyni JMJ. Děkujeme také zástupkyním Svazu spolků M. Cron a H. Springisfeld za účast na VH a ochotu maximálně spolupracovat na veškerých akcích.

 

Zapsali: AV a GAK, 2. 3. 2018

---------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze zasedání výboru spolku BSČ- sobota 20. ledna 2018, Brugg, Migros Restaurant

 

Moderace, příprava podkladů, zápis: Jana Marie Jarolímková

14.00 přivítání, zahájení 14.20 hod.

Členové výboru/ jm.zkratky: Jana Marie Jarolímková- JMJ, Jiří Kraus- GAK, Libor Šimeček- LŠ, Andrea Valentová- AV, Jaroslav Jokl- JJ, Jaroslav Olšanský- JO, Tomáš Glanc /TG/, Zdeněk Dulík- ZD, Veronika Schumacher (VS)

Další pozvaní: Martin Krafl /MK/, Husův sbor- J.Král, J.Přeček

Hosté: Jiří Král (JK)- Husův sbor

Zaslání zápisu kromě výboru BSČ: Páter Antonín Špaček, Husův sbor- JK, Jiří Přeček, dále G.Vančura, Svaz  spolků - H.Springinsfeld, Martin Krafl, Adéla Janikovič, Alena Pajasová, Jana Vaňková, Jarmila Křížová

Přítomni: JK, JJ, GAK, AV, LS, JMJ

Omluveni: TG, MK, JO, VS, JK, ZD

 

Užití zkratek: BSČ- spolek Beseda Svatopluk Čech, VH- valná hromada ( výroční shromáždění), HS- Husův sbor, UNI ZH- Univerzita Zuerich- slavistický seminář, ČKZ- Český klub Zuerich, CSBH- Česká škola bez hranic Wallisellen, NA- Narodní archiv v Praze

 

Doplnění, úpravy programu:

- přednostně projednat spolupráci s Husovým sborem, aby host Jiří Král nemusel absolvovat celé jednání výboru spolku Beseda Svatopluk Čech:

Husův kámen 6.7. večer společně s Husovým muzeem a dalšími institucemi v Kostnici nebo samostatně neděle dopoledne 8.7., dále koncert 24.6. v Lavaterhaus- Jar. Jokl jedná za BSČ a podá informace JMJ pro další prezentaci.

Vzpomínka Jan Palach- přístí rok 50 let od smrti- plánováno na neděli 20. 1. 2019 v Lavaterhaus- možnost spolupráce obou spolků- ve druhé pol.roku 2018 se projednají detaily

26.10. – Husův sbor zajistí hudební doprovod- klavír, ev.housle- HS sestaví návrh hud.vložky, ideálně do termínu VH BSČ 2.3.

- Informace k roku 2018- Svaz spolků- připravil leták- výroční vzpomínkové akce v roce 2018- letáky jsou již vytištěny. JMJ požádala Svaz spolků o zaslaní pro potřeby spolku BSČ k šíření informací o významných krajanských akcích v roce 2018.

 

Jednotlivé body programu:

 

- připomínky k zápisu z 26.8. 2017- žádné

- vyhodnocení akcí spolku za 2017- diskuze zůčastněných- pozitivně hodnoceno, v literárních večerech se bude i nadále pokračovat, stejně tak i v připomínkových akcích vyznamných výročí naší historie.

- finanční hospodaření za rok 2017 (GAK)- dle sdělení GAK vše v pořádku, vyskytlo se několik neplatících členů- navázat kontakt ( může ev. AV- při tel.pozvání na VH), vyrovnaný rozpočet.

Podrobné informace viz. příloha- předáno na jednání výboru a podrobné informace budou předány na VH, vč.revizní zprávy ( VS)

- aktuálně k řešení: vedení pokladny a předání od GAK- kdo převezme a ev. převede do počítačové formy- AV navrhuje inzerát do Zpravodaje, JMJ navrhuje zatím individuální oslovení- dopisy s dotazem zaslány- info podá JMJ na VH

- žádost o příspěvek od ministerstva- vše v pořádku

Dotaz JMJ: Žádat o příspěvky i v dalších letech?- výbor se přiklání, že ano, aby nedošlo k vyčerpání všech fin. zdrojů a tedy i k nemožnosti pořádat další akce, které vychází vždy vyrovnaně, díky příspěvku.

- podpisové právo a výběr financí z účtu v případě potřeby zůstává stejný jako v min. letech u třech členů výboru (GAK, LS, JMJ)

- adresář spolku- AV poslední aktualizace, vedení a aktualizace provádí AV- prosíme myslet na to a hlásit všechny změny!

- Tomáš Glanc- odhlasován novým členem výboru. Adéla Janikovič- nová členka, dodatečně přihlášen manžel AJ- Ján Janikovič- tedy rodina Janikovič- srdečně tímto vítáme všechny naše nové členy a těšíme se na plodnou spolupráci a milá setkávání! Zdeněk Dulík vzhledem k nedostatku času navržen na převedení z činnosti ve výboru do členství- odhlasováno. Děkujeme za podporu a pomoc a těšíme se na setkávání na akcích.

- kandidátní listina na VH- sestavení, odsouhlasení, pozdější změny možné

- program VH 2.3.- schválení, doplnění programu. Bude odeslán spolu s pozvánkami na květnové akce a složenkami nejpozději 14 dní před konáním VH s B-Post! AV se nabídla, že zatelefonuje krátce před datem konání VH všem členům a dotáže se na účast, aby se tak podpořila motivace zúčastnit se VH, která se koná pouze 1x do roka.

-archivace dokumentů spolku- GAK archivuje (připraveno bude za období 2008-2018) a předá se NA v Praze. JMJ navázala kontakt s NA také, konkrétně s paní Drašarovou a vznesla dotazy: Jak archivovat v moderní době, kdy je vše na internetu? Co je potřeba archivovat a co nikoliv? Dotazem se NA archiv zabývá a připravuje odpověď.

 

- připravované akce 2018:

- 2.3. valná hromada- /výroční shromáždění/- pozv. na VH posíláme všem poštou!- nečlenové jsou také zváni ( letos zapomenuto otisknutí pozvánky na VH spolku ve Zpravodaji!! JMJ!)

- 5.5. Jan Řepka- zpívá Mani Matter- koncertní turné po Švýcarsku- spol. s Janou Vaňkovou, CSBH- koncert ve Wallisellen- pozvánka v přípravě

- 15.5. Eva Turnová- hudebnice, spisovatelka- literární večer na UNI ZH ve spol. s UNI ZH a ČKZ- pozvánka v přípravě

- červenec- Husův kámen (JJ)- spol. HS a BSČ

- návrh od T.G: srpen 68- UNI a sociální archiv ZH- archiválie od Ota Šik...info přijdou po 5.2.- v diskuzi vyjádřeno, že se jedná o lehce spornou osobnost...dotaz výboru: jak by to bylo koncipováno?

- 26.10. 100 let samostatného československého státu a 100 let české státnosti, Italská katolická misie Zuerich- první detaily: AV-manžel Tomáš pomůže s technickými záležitostmi, Jarmila Kříž by se ujala profesionálního focení na akci pro účely archivace. Velvyslanectví projevilo zájem o účast na akci 26.10.- navázat kontakt s panem Krňávkem.

Další podrobnosti se projednají na schůzce výboru 16.6. konané u Jaroslava Jokla. Pozváni budou všichni, kteří spolupracují při organizaci na této akci.

- koncert orchestru Jaroslava Šonského na konci října v ZH a GE- info přijdou od paní Fialkové během února- ubytování pro 15 lidí- 4 osoby u pátera Antonína, 2 os. u JJ, ...

 

- pozn. je potřeba vypracovat organizační plány a finanční rozpočet na jednotlivé akce (JMJ při akcích ve spol. s CSBH, UNI a ČKZ, HS, JJ- červenec- HS, GAK, AV- ev.výpomoc JMJ)

- členové výboru si rezervovali data akcí a schůzí na rok 2018

 

- návrhy od AV- bude se diskutovat později, AV připraví podklady

-Svaz spolků obdržel od BSČ v loňském roce příspěvek na akce 2018, další nebyl odhlasován

-Svaz spolků – schůze výboru je 24.3. 2018 v Bernu- zástupce za spolek BSČ- JMJ, pokud má zájem někdo další přihlásit se u JMJ ( nabídku účasti přednese JMJ i na VH 2.3.).

-dopis pro oslovení nových členů spolku- sestaven ve spolupráci s Adélou Janikovič- výbor znění dopisu schvaluje. JMJ doporučuje zveřejnit v některé úvodní části webových stránek spolku (AV). JMJ podporuje členy výboru, aby ze své iniciativy oslovovali potenciální zájemce o členství ve spolku a zachovala se tak funkčnost tohoto historicky významného krajanského spolku na území Švýcarska

-výroba razítka spolku- dle návrhu JMJ- schváleno, JMJ zajistí výrobu

-příští výbor spolku bývá obvykle v srpnu. Vzhledem k náročnému roku 2018, schůzka již 16.6.- hlavní téma- 26.10.- organizační detaily a rozpočet. Další sch. výboru budou svolány dle potřeby.

Závěr  16.50 hod.

Jana Marie Jarolímková, Brugg 20.1. 2018

---------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze zasedání Výboru spolku BSČ 26. 8. 2017, konaného v Bad Zurzach

 

Moderace: Jana Marie Jarolímková

Členové výboru/ jm.zkratky: Jana Marie Jarolímková (JMJ), Jiří Kraus (GAK), Libor Šimeček- LŠ, Andrea Valentová- AV, Jaroslav Jokl- JJ, Jaroslav Olšanský- JO, Martina Kalina- MK, Zdeněk Dulík- ZD

Další pozvaní: Tomáš Glanc /TG/, Martin Krafl /MK/

Zaslání zápisu kromě výboru BSČ: Husův sbor-J.Král, dále G.Vančura,Sv.sp.-H.Springinsfeld

Přítomni: AV, JMJ, JJ, JO, LS, VS, GAK

Omluveni: TG, MK

Neomluveni: MK, ZD

 

Doplnění programu:

 • Jar.Jokl- Husův sbor- info
 • Jar.Olšanský- Vzpomínky

 

Jednotlivé body:

- připomínky k zápisu z VH 3.3.2017- žádné

- vyhodnocení akcí spolku za první půlrok- diskuze zúčastněných

GAK- Večery u lampy- pokračovat, termín rozeslat s pozv. na VH 2018- Andrea připraví další koncept

- Literární večer ve spol. s UNI ZH a Českým klubem- spolupráce se velmi osvědčila, pokračujeme v ní

- probráno finanční hospodaření v první polovině roku 2017(GAK)

- žádost o příspěvek od ministerstva- info (LŠ)- malé technické těžkosti, podáno v termínu, GAK vypracoval detaily

- připravované akce na podzim (17.11. 2017- literární večer- Hana Hindráková spojeno s doprovodným programem: připomínka státního svátku, čestné členství- JO, čestné předsednictví- GAK)

 

Info:

GAK- BSČ- do roku 2000 dělali spolek 3 lidé- Nápravník, Kraus a Olšanský

JO- Za našich mladých let- příspěvek- osa dat pro spolek BSČ 7.3. narození Masaryka, 21.8. rok 1968, 6.7. upálení Husa, 7.9.- úmrtí Masaryka, 28.10.- 1. republika

Hana Hindráková- tisk a doprava letáků- 2.9. zjistit vyzv. letáků, dataprojektor- zeptat se TG nebo tam přednáška?

Připomínka 17.11. GAG- pohled z CH a JMJ pohled z ČR a 28.10. příprava roku 2018

- zahájení přípravy a programu na rok 2018 a rozpočtu na rok 2018- rozdělení činností

Termín:

 • výboru BSČ 20.1.2018 14.00h.- místo buď Zurzach nebo uprostřed cesty
 • VH zahájení 18.00- občerstvení - 18.30- ofic. zahájení, pozv. na VH posíláme všem poštou!
 • Večer u lampy- 17.-18.3. rezervní datum, zřejmě Adliswil ev. Curych
 • Husův kámen- info od JJ k letošnímu roku- spol. Kostnický spolek a Husův sbor- výměna info a vzájemné navštěvování akcí /JMJ připraví dodatečně článek do Zpravodaje!!/
 • 28.10. 2018- bude 27.10. 2018 sobota /ev.pátek 26.10./- Lavaterhaus, počet míst k sezení 60?- upřesnit

Pehr nebo Tomeš- hlasování- Pehr 5 hlasů, Tomeš 1 hlas. Pozván bude pan Pehr- téma 1.republika.

1918- přednáška Armáda a současnost – org. a pozvání hosta- od JMJ- hlasování 4 pro, 2 proti- informace k tomuto tématu předané od JMJ jsou čistě interní jen pro zúčastněné na výboru

 

Svaz spolků 21.8. 2018- info od JMJ

 

- v rámci možností jednotlivých členů výboru, či návrhy- oslovení nových aktivních spolupracovníků do týmu, pomoc při organizaci 50 let od okupace- organizováno Svazem spolků (návrhy programu zaslat na JMJ)- pomůže pokud bude potřeba- Andrea Valentová v Zuerichu, JMJ- Bern

 

- návrhy od AV – placené webové stránky a další podněty pro zlepšení činnosti spolku

Nové projekty:

AV- představit tým spolku na webu- poslat foto a krátkou biografii k zveřejnění

Články o osobnostech ve Švýcarsku českého původu- současnost a minulost

Ostatní nediskutováno- přesunuto na později

 

- návrh na finanční podporu činnosti Českého klubu Zürich (JMJ)- 100.-- CHF Alena Pajasová, a 50.-- Školička Brugg- Jarmila Kriz

- po výboru přes sms odhlasováno- všichni pro- zaslat letos 200.-- CHF příspěvek pro Svaz spolků na přípravu výročí 1968. Na výboru v lednu se domluvíme na dalším ev. příspěvku- dle hlasování

 

Různé

GAK- info Jan Henneman- Holanďané zřídili středisko v Naardenu Jan Ámos Komenský- zve krajany k návštěvě!!

JMJ- nový projekt- iniciace setkání českých a slovenských podnikatelů/ živnostníků v CH- ve fázi rozpracování pro přístí výbor

 

Zápis provedla: Jana Marie Jarolímková

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z valné hromady spolku Beseda Svatopluk Čech (zkráceně BSČ) dne 3. března 2017

 

Zapisovatelka: Anna Gora, přepis- Jana Marie Jarolímková

Sčitatel hlasů: Zdeněk Dulík

Za výbor přítomni: Libor Šimeček (LŠ), Jana M. Jarolímková (JMJ), Veronika Schumacher (VS), Jaroslav Jokl (JJ), Martina Kalina (MK), Dr.med. Jaroslav Olšanský (JO), Zdeněk Dulík (ZD)

Omluveni: G.A.Kraus (GAK), Andrea Valentová (AV)

 

Celkem přítomných: 12 s hlasovacím právem, 2 hosté bez hlasovacího práva

 

 

 • Zahájení 18.00 h. (moderace JMJ)

 • Vyřízení pozdravů a brzkého uzdravení Jiřímu Krausovi.

 • Příspěvek J.Olšanského- vyprávění o minulosti a zážitcích při práci pro spolek

 • Půl hodiny posun- není přítomna 1/3 členů, tj. 16 (aktuálně 50 členů spolku, 18 nečlenů)

 • Určení zapisovatele- Anna Gora a člena volební komise- Zdeněk Dulík

 • Zpráva JMJ o činnosti spolku v roce 2016- literární večery, položení věnce v Konstanz, Kateřinská

 • Hospodaření v roce 2016: JMJ seznámila přítomné s hospodařením spolku BSČ v roce 2016. Celá zpráva o hospodaření i celé účetnictví zpracované GAK (finanční zpráva k nahlédnutí u pokladníka GAK).

 • Revizní zpráva- sestavila a přečetla za revizní komisi Veronika Schumacher

 • Program na rok 2017 (JMJ)- výbor spolku, valná hromada, literární večery (viz. Program na webu BSČ)

 • Info Zpravodaj (JMJ)- nová redatorka- Adéla Benešová, výzva k odběru Zpravodaje, či psaní příspěvků. K dispozici je Almanach z výročí 100 let Svazu spolků ( zájemci hlaste se u JMJ)

 • Info webová stránka spolku- www.besedasvatoplukcech.webnode.cz , správce: Andrea Valentová, zveřejnění poděkování dárcům a donátorům

 • Info o Večeru u lampy 6.6.- připravuje AV- kdo má zájem přinést knihu a přečíst z ní, ať se přihlásí

 • K volbě je 12 přítomných s hlasovacím právem, nadpoloviční většina je 7.

 • Hlasování o udělení absolutoria dosavadnímu výboru aklamací- 11 pro, 1 zdrželi, 0 proti

 • Hlasování o členech ve výboru spolku aklamací- kandidátní listina na stolech- přečtena- JMJ- krátká zpráva o činnosti pro spolek: 11 pro, 0 zdrželi, 1 proti

 • Přestávka s bohatým občerstvením ( poděkování paní Magdě a Jar.Joklovi ze chlebíčky, páteru Antonínovi za pomoc při přípravě a všem kteří se na tom podíleli)

 • Info Jar. Jokl- návrh nových stanov Svazu spolků od Domova Basel- odborné vyjádření JJ za spolek BSČ (k nahlédnutí u JJ nebo JMJ)

 • Info volební sjezd 10.6. Svazu spolků v Bernu (JMJ)- v roce 2018 bude několik významných výročí

 • BSČ připravuje program na 28.10.2018- 100 let od vzniku 1.republiky (místo konání Lavaterhaus)

 • Diskuze: J.Dvořáček upozorňuje na generační problém, týká se to také Masarykova fondu, otázka 28.10. nejen Beseda, ale také církve

 • R.Vendrová- účel Masarykova fondu

 • A.Špaček: o Mas.fondu- komu

 • L.Šimeček- o stanovách Masarykova fondu

 • JMJ- o nových členech Besedy ( Doufáme, že aspoň část těchto nových členů nám pomůže při naší činnosti a při organizaci akcí a zůčastní se valné hromady 1x ročně)

 • J.Olšanský- o Kateřinské, málo aktivních lidí

 • Pan Zelený- 8.7. položení věnce v Kostnici

 • JMJ- pendence od GAK- AV převezme adresář spolku

 • Hlasování- zvýšení ročního členského příspěvku: důchodci- 10.- (zůstává), jednotlivec 30.-, rodina 40.- CHF: 8 pro, 1x zdrželi, 3 proti. V roce 2018 bude příspěvek zvýšen.

 • JMJ- návrh na udělení čestného předsednictví pro Jiřího Krause v tomto roce

Diskuze:

 • A.Špaček- pravomoci výboru předsednictva Svazu spolků

 • J.Kalina- co je hlavní motivace členů Svazu spolků

 • J.Olšanský- o historii vstupu do Sv. spolků, administrativě

 • J.Dvořáček- jednání na velvyslanectví, komu napsat dopisy v r.2018, Sokolské slety ve Švýcarsku

 • 20.15 hod. závěr

 

Bad Zurzach, 29.5. 2017, Jana Marie Jarolímková

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru spolku BSČ   18. 1. 2017, konané v Bad Zurzach

 

1. Stručné vyhodnocení činnosti spolku v r. 2016(JMJ)

- hodnocení akcí, konaných v roce 2016 je kladné, ohlasy diváků také pozitivní

- v případě konání dalších akcí je ještě zapotřebí technické analýzy prostor – zajistí ZD

 

2. Pokladna, členská základna, příspěvky/kdo převezme vedení pokladny?(GAK)

- vyúčtování darů zaslal GAK na MZV a na konzulát do Bernu

- finanční zpráva (k nahlédnutí u pokladníka)

- současně s pozvánkou na Valnou hromadu bude členům rozesílána složenka na zaplacení příspěvků na r. 2017, GAK doporučuje placení příspěvků přes banku / přehlednost

- revizi hospodaření provedla VS – vše v pořádku

- VS předá revizní zprávu na valné hromadě

- GAK bude v r. 2017 nadále spravovat pokladnu

 

3. Program na rok 2017(JMV, AV)

- JMJ seznámila s akcemi na r. 2017 – viz Program BSČ na rok 2017

- MK informovala o připravovaném divadelním představení a koncertě Divadla rozmanitostí

2. - 3. 7. 2017 (organizuje Český klub Zürich/Adliswil, BSČ bude propagovat)

- proběhla diskuse o podobě spolupráce s Univerzitou a Velvyslanectvím ČR v Bernu

- JMJ informovala o změně v Českém centru Vídeň, (stěhování p. Martina Krafla do Švýcarska)

- AV osloví České kulturní centrum Vídeň a ev. se spojí s osobou, která nahradila odcházejícího p. Krafla

- AV podala informace k připravované akci Čtení pod lampou- pomocí Zpravodaje osloví

zájemce, akce se bude konat pravděpodobně v prostorách Italské missie Zürich v červnu 2017

 

4. Žádost o příspěvek - info (LS)

- LŠ podá žádost o příspěvek na MZV na rok 2018, termín odeslání – do 30. 6. 2017

 

5. Valná hromada 3. 3. 2017

- GAK rozešle pozvánky na valnou hromadu BSČ poštou

- JMJ rozešle pozvánky elektronickou poštou

- AV uveřejní program valné hromady na webových stránkách

 

6. Návrh na změnu výše členských příspěvků od r. 2018-příprava k projednání na VH

- výbor se usnesl, že na valné hromadě navrhne zvýšení příspěvků členství BSČ

od roku 2018.

 

7. Návrh – noví členové výboru spolku – Jaroslav Jokl, Martina Kalina, Andrea Valentová

 - MK, AV, JJ byli jednohlasně přijati za členy výboru BSČ

 

Kandidáti do výboru BSČ :

JMJ      předsedkyně

LS       člen výboru, právní poradce v českém jazyce

MK      místopředsedkyně

GAK     pokladník

VS       revize

JJ        člen výboru, právní poradce v německém jazyce

AV       členka výboru

 

8. Webové stránky – odsouhlasení vzhledu (AV)

- AV upravila web stránky, kladný ohlas ze strany členů výboru

- MK předala AV odkaz s informacemi na tvorbu web stránek

 

9. Biografie Svatopluk Čech – info (MK)

- MK zpracuje biografii o Svatopluku Čechovi, tak jak bylo plánováno, pošle pak JMJ ke korekci/posouzení a biografie bude umístěna na webové stránky spolku

 

10. Svaz spolků – návrh stanov od Domova Basel – vyhodnocení (JJ)

- JJ zpracoval a vyhodnotil návrh změn stanov

- jde o změny, které nejsou propracované a ztěžovaly by funkci Svazu spolků

- JJ se zúčastní výboru Svazu spolků dne 11. 2. 2017 a svůj rozbor návrhu změn tam přednese

- JMJ zašle tento rozbor v předstihu jednatelce Heleně Springinsfeld

 

11. Info ze Svazu spolků, rok 2018 – výročí (JMJ)

- 4. 2. 2017 se bude konat na Velvyslanectví ČR v Bernu schůzka organizátorů výročních akcí připravovaných na rok 2018

- Výbor Svazu spolků je 11. 2. 2017 v Bernu, kde budou předány informace ze 4.2. ( zřejmě od předsedkyně Marie Cron)

- BSČ bude samostatně organizovat oslavy 100- letého výročí obnovení samostatnosti českých zemí (předběžně: 1. přednáška Dr. Pehr – zajistí GAK-téma upřesnit!- zohlednit návrhy AV a MK a 2. přednáška- prac.název- „Česká armáda a současné výzvy“ – zajistí JMJ)

 

12. Různé, závěr 

- ZD cíl činnosti BSČ? Viz stanovy, AV zveřejní na web stránce oddíl cíl a činnost BSČ

- GAK upozornil na nový vzhled, obsah Zpravodaje

- AV bude spravovat i adresář členů BSČ a jejich evidenci, AV doplní telefonní čísla členů a jejich e-mailové l adresy

- GAK předal AV materiály, týkající se invaze spojeneckých vojsk v Normandii, AV je výhledově zpracuje do elektronické podoby

 

 

Zapsala: Martina Kalina                                                                          dne: 20. 1. 2017