Zápisy

 

Zápis ze zasedání výboru spolku BSČ- sobota 20. ledna 2018, Brugg, Migros Restaurant

 

Moderace, příprava podkladů, zápis: Jana Marie Jarolímková

14.00 přivítání, zahájení 14.20 hod.

Členové výboru/ jm.zkratky: Jana Marie Jarolímková- JMJ, Jiří Kraus- GAK, Libor Šimeček- LŠ, Andrea Valentová- AV, Jaroslav Jokl- JJ, Jaroslav Olšanský- JO, Tomáš Glanc /TG/, Zdeněk Dulík- ZD, Veronika Schumacher (VS)

Další pozvaní: Martin Krafl /MK/, Husův sbor- J.Král, J.Přeček

Hosté: Jiří Král (JK)- Husův sbor

Zaslání zápisu kromě výboru BSČ: Páter Antonín Špaček, Husův sbor- JK, Jiří Přeček, dále G.Vančura, Svaz  spolků - H.Springinsfeld, Martin Krafl, Adéla Janikovič, Alena Pajasová, Jana Vaňková, Jarmila Křížová

Přítomni: JK, JJ, GAK, AV, LS, JMJ

Omluveni: TG, MK, JO, VS, JK, ZD

 

Užití zkratek: BSČ- spolek Beseda Svatopluk Čech, VH- valná hromada ( výroční shromáždění), HS- Husův sbor, UNI ZH- Univerzita Zuerich- slavistický seminář, ČKZ- Český klub Zuerich, CSBH- Česká škola bez hranic Wallisellen, NA- Narodní archiv v Praze

 

Doplnění, úpravy programu:

- přednostně projednat spolupráci s Husovým sborem, aby host Jiří Král nemusel absolvovat celé jednání výboru spolku Beseda Svatopluk Čech:

Husův kámen 6.7. večer společně s Husovým muzeem a dalšími institucemi v Kostnici nebo samostatně neděle dopoledne 8.7., dále koncert 24.6. v Lavaterhaus- Jar. Jokl jedná za BSČ a podá informace JMJ pro další prezentaci.

Vzpomínka Jan Palach- přístí rok 50 let od smrti- plánováno na neděli 20. 1. 2019 v Lavaterhaus- možnost spolupráce obou spolků- ve druhé pol.roku 2018 se projednají detaily

26.10. – Husův sbor zajistí hudební doprovod- klavír, ev.housle- HS sestaví návrh hud.vložky, ideálně do termínu VH BSČ 2.3.

- Informace k roku 2018- Svaz spolků- připravil leták- výroční vzpomínkové akce v roce 2018- letáky jsou již vytištěny. JMJ požádala Svaz spolků o zaslaní pro potřeby spolku BSČ k šíření informací o významných krajanských akcích v roce 2018.

 

Jednotlivé body programu:

 

- připomínky k zápisu z 26.8. 2017- žádné

- vyhodnocení akcí spolku za 2017- diskuze zůčastněných- pozitivně hodnoceno, v literárních večerech se bude i nadále pokračovat, stejně tak i v připomínkových akcích vyznamných výročí naší historie.

- finanční hospodaření za rok 2017 (GAK)- dle sdělení GAK vše v pořádku, vyskytlo se několik neplatících členů- navázat kontakt ( může ev. AV- při tel.pozvání na VH), vyrovnaný rozpočet.

Podrobné informace viz. příloha- předáno na jednání výboru a podrobné informace budou předány na VH, vč.revizní zprávy ( VS)

- aktuálně k řešení: vedení pokladny a předání od GAK- kdo převezme a ev. převede do počítačové formy- AV navrhuje inzerát do Zpravodaje, JMJ navrhuje zatím individuální oslovení- dopisy s dotazem zaslány- info podá JMJ na VH

- žádost o příspěvek od ministerstva- vše v pořádku

Dotaz JMJ: Žádat o příspěvky i v dalších letech?- výbor se přiklání, že ano, aby nedošlo k vyčerpání všech fin. zdrojů a tedy i k nemožnosti pořádat další akce, které vychází vždy vyrovnaně, díky příspěvku.

- podpisové právo a výběr financí z účtu v případě potřeby zůstává stejný jako v min. letech u třech členů výboru (GAK, LS, JMJ)

- adresář spolku- AV poslední aktualizace, vedení a aktualizace provádí AV- prosíme myslet na to a hlásit všechny změny!

- Tomáš Glanc- odhlasován novým členem výboru. Adéla Janikovič- nová členka, dodatečně přihlášen manžel AJ- Ján Janikovič- tedy rodina Janikovič- srdečně tímto vítáme všechny naše nové členy a těšíme se na plodnou spolupráci a milá setkávání! Zdeněk Dulík vzhledem k nedostatku času navržen na převedení z činnosti ve výboru do členství- odhlasováno. Děkujeme za podporu a pomoc a těšíme se na setkávání na akcích.

- kandidátní listina na VH- sestavení, odsouhlasení, pozdější změny možné

- program VH 2.3.- schválení, doplnění programu. Bude odeslán spolu s pozvánkami na květnové akce a složenkami nejpozději 14 dní před konáním VH s B-Post! AV se nabídla, že zatelefonuje krátce před datem konání VH všem členům a dotáže se na účast, aby se tak podpořila motivace zúčastnit se VH, která se koná pouze 1x do roka.

-archivace dokumentů spolku- GAK archivuje (připraveno bude za období 2008-2018) a předá se NA v Praze. JMJ navázala kontakt s NA také, konkrétně s paní Drašarovou a vznesla dotazy: Jak archivovat v moderní době, kdy je vše na internetu? Co je potřeba archivovat a co nikoliv? Dotazem se NA archiv zabývá a připravuje odpověď.

 

- připravované akce 2018:

- 2.3. valná hromada- /výroční shromáždění/- pozv. na VH posíláme všem poštou!- nečlenové jsou také zváni ( letos zapomenuto otisknutí pozvánky na VH spolku ve Zpravodaji!! JMJ!)

- 5.5. Jan Řepka- zpívá Mani Matter- koncertní turné po Švýcarsku- spol. s Janou Vaňkovou, CSBH- koncert ve Wallisellen- pozvánka v přípravě

- 15.5. Eva Turnová- hudebnice, spisovatelka- literární večer na UNI ZH ve spol. s UNI ZH a ČKZ- pozvánka v přípravě

- červenec- Husův kámen (JJ)- spol. HS a BSČ

- návrh od T.G: srpen 68- UNI a sociální archiv ZH- archiválie od Ota Šik...info přijdou po 5.2.- v diskuzi vyjádřeno, že se jedná o lehce spornou osobnost...dotaz výboru: jak by to bylo koncipováno?

- 26.10. 100 let samostatného československého státu a 100 let české státnosti, Italská katolická misie Zuerich- první detaily: AV-manžel Tomáš pomůže s technickými záležitostmi, Jarmila Kříž by se ujala profesionálního focení na akci pro účely archivace. Velvyslanectví projevilo zájem o účast na akci 26.10.- navázat kontakt s panem Krňávkem.

Další podrobnosti se projednají na schůzce výboru 16.6. konané u Jaroslava Jokla. Pozváni budou všichni, kteří spolupracují při organizaci na této akci.

- koncert orchestru Jaroslava Šonského na konci října v ZH a GE- info přijdou od paní Fialkové během února- ubytování pro 15 lidí- 4 osoby u pátera Antonína, 2 os. u JJ, ...

 

- pozn. je potřeba vypracovat organizační plány a finanční rozpočet na jednotlivé akce (JMJ při akcích ve spol. s CSBH, UNI a ČKZ, HS, JJ- červenec- HS, GAK, AV- ev.výpomoc JMJ)

- členové výboru si rezervovali data akcí a schůzí na rok 2018

 

- návrhy od AV- bude se diskutovat později, AV připraví podklady

-Svaz spolků obdržel od BSČ v loňském roce příspěvek na akce 2018, další nebyl odhlasován

-Svaz spolků – schůze výboru je 24.3. 2018 v Bernu- zástupce za spolek BSČ- JMJ, pokud má zájem někdo další přihlásit se u JMJ ( nabídku účasti přednese JMJ i na VH 2.3.).

-dopis pro oslovení nových členů spolku- sestaven ve spolupráci s Adélou Janikovič- výbor znění dopisu schvaluje. JMJ doporučuje zveřejnit v některé úvodní části webových stránek spolku (AV). JMJ podporuje členy výboru, aby ze své iniciativy oslovovali potenciální zájemce o členství ve spolku a zachovala se tak funkčnost tohoto historicky významného krajanského spolku na území Švýcarska

-výroba razítka spolku- dle návrhu JMJ- schváleno, JMJ zajistí výrobu

-příští výbor spolku bývá obvykle v srpnu. Vzhledem k náročnému roku 2018, schůzka již 16.6.- hlavní téma- 26.10.- organizační detaily a rozpočet. Další sch. výboru budou svolány dle potřeby.

Závěr  16.50 hod.

Jana Marie Jarolímková, Brugg 20.1. 2018

---------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze zasedání Výboru spolku BSČ 26. 8. 2017, konaného v Bad Zurzach

 

Moderace: Jana Marie Jarolímková

Členové výboru/ jm.zkratky: Jana Marie Jarolímková (JMJ), Jiří Kraus (GAK), Libor Šimeček- LŠ, Andrea Valentová- AV, Jaroslav Jokl- JJ, Jaroslav Olšanský- JO, Martina Kalina- MK, Zdeněk Dulík- ZD

Další pozvaní: Tomáš Glanc /TG/, Martin Krafl /MK/

Zaslání zápisu kromě výboru BSČ: Husův sbor-J.Král, dále G.Vančura,Sv.sp.-H.Springinsfeld

Přítomni: AV, JMJ, JJ, JO, LS, VS, GAK

Omluveni: TG, MK

Neomluveni: MK, ZD

 

Doplnění programu:

 • Jar.Jokl- Husův sbor- info
 • Jar.Olšanský- Vzpomínky

 

Jednotlivé body:

- připomínky k zápisu z VH 3.3.2017- žádné

- vyhodnocení akcí spolku za první půlrok- diskuze zúčastněných

GAK- Večery u lampy- pokračovat, termín rozeslat s pozv. na VH 2018- Andrea připraví další koncept

- Literární večer ve spol. s UNI ZH a Českým klubem- spolupráce se velmi osvědčila, pokračujeme v ní

- probráno finanční hospodaření v první polovině roku 2017(GAK)

- žádost o příspěvek od ministerstva- info (LŠ)- malé technické těžkosti, podáno v termínu, GAK vypracoval detaily

- připravované akce na podzim (17.11. 2017- literární večer- Hana Hindráková spojeno s doprovodným programem: připomínka státního svátku, čestné členství- JO, čestné předsednictví- GAK)

 

Info:

GAK- BSČ- do roku 2000 dělali spolek 3 lidé- Nápravník, Kraus a Olšanský

JO- Za našich mladých let- příspěvek- osa dat pro spolek BSČ 7.3. narození Masaryka, 21.8. rok 1968, 6.7. upálení Husa, 7.9.- úmrtí Masaryka, 28.10.- 1. republika

Hana Hindráková- tisk a doprava letáků- 2.9. zjistit vyzv. letáků, dataprojektor- zeptat se TG nebo tam přednáška?

Připomínka 17.11. GAG- pohled z CH a JMJ pohled z ČR a 28.10. příprava roku 2018

- zahájení přípravy a programu na rok 2018 a rozpočtu na rok 2018- rozdělení činností

Termín:

 • výboru BSČ 20.1.2018 14.00h.- místo buď Zurzach nebo uprostřed cesty
 • VH zahájení 18.00- občerstvení - 18.30- ofic. zahájení, pozv. na VH posíláme všem poštou!
 • Večer u lampy- 17.-18.3. rezervní datum, zřejmě Adliswil ev. Curych
 • Husův kámen- info od JJ k letošnímu roku- spol. Kostnický spolek a Husův sbor- výměna info a vzájemné navštěvování akcí /JMJ připraví dodatečně článek do Zpravodaje!!/
 • 28.10. 2018- bude 27.10. 2018 sobota /ev.pátek 26.10./- Lavaterhaus, počet míst k sezení 60?- upřesnit

Pehr nebo Tomeš- hlasování- Pehr 5 hlasů, Tomeš 1 hlas. Pozván bude pan Pehr- téma 1.republika.

1918- přednáška Armáda a současnost – org. a pozvání hosta- od JMJ- hlasování 4 pro, 2 proti- informace k tomuto tématu předané od JMJ jsou čistě interní jen pro zúčastněné na výboru

 

Svaz spolků 21.8. 2018- info od JMJ

 

- v rámci možností jednotlivých členů výboru, či návrhy- oslovení nových aktivních spolupracovníků do týmu, pomoc při organizaci 50 let od okupace- organizováno Svazem spolků (návrhy programu zaslat na JMJ)- pomůže pokud bude potřeba- Andrea Valentová v Zuerichu, JMJ- Bern

 

- návrhy od AV – placené webové stránky a další podněty pro zlepšení činnosti spolku

Nové projekty:

AV- představit tým spolku na webu- poslat foto a krátkou biografii k zveřejnění

Články o osobnostech ve Švýcarsku českého původu- současnost a minulost

Ostatní nediskutováno- přesunuto na později

 

- návrh na finanční podporu činnosti Českého klubu Zürich (JMJ)- 100.-- CHF Alena Pajasová, a 50.-- Školička Brugg- Jarmila Kriz

- po výboru přes sms odhlasováno- všichni pro- zaslat letos 200.-- CHF příspěvek pro Svaz spolků na přípravu výročí 1968. Na výboru v lednu se domluvíme na dalším ev. příspěvku- dle hlasování

 

Různé

GAK- info Jan Henneman- Holanďané zřídili středisko v Naardenu Jan Ámos Komenský- zve krajany k návštěvě!!

JMJ- nový projekt- iniciace setkání českých a slovenských podnikatelů/ živnostníků v CH- ve fázi rozpracování pro přístí výbor

 

Zápis provedla: Jana Marie Jarolímková

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z valné hromady spolku Beseda Svatopluk Čech (zkráceně BSČ) dne 3. března 2017

 

Zapisovatelka: Anna Gora, přepis- Jana Marie Jarolímková

Sčitatel hlasů: Zdeněk Dulík

Za výbor přítomni: Libor Šimeček (LŠ), Jana M. Jarolímková (JMJ), Veronika Schumacher (VS), Jaroslav Jokl (JJ), Martina Kalina (MK), Dr.med. Jaroslav Olšanský (JO), Zdeněk Dulík (ZD)

Omluveni: G.A.Kraus (GAK), Andrea Valentová (AV)

 

Celkem přítomných: 12 s hlasovacím právem, 2 hosté bez hlasovacího práva

 

 

 • Zahájení 18.00 h. (moderace JMJ)

 • Vyřízení pozdravů a brzkého uzdravení Jiřímu Krausovi.

 • Příspěvek J.Olšanského- vyprávění o minulosti a zážitcích při práci pro spolek

 • Půl hodiny posun- není přítomna 1/3 členů, tj. 16 (aktuálně 50 členů spolku, 18 nečlenů)

 • Určení zapisovatele- Anna Gora a člena volební komise- Zdeněk Dulík

 • Zpráva JMJ o činnosti spolku v roce 2016- literární večery, položení věnce v Konstanz, Kateřinská

 • Hospodaření v roce 2016: JMJ seznámila přítomné s hospodařením spolku BSČ v roce 2016. Celá zpráva o hospodaření i celé účetnictví zpracované GAK (finanční zpráva k nahlédnutí u pokladníka GAK).

 • Revizní zpráva- sestavila a přečetla za revizní komisi Veronika Schumacher

 • Program na rok 2017 (JMJ)- výbor spolku, valná hromada, literární večery (viz. Program na webu BSČ)

 • Info Zpravodaj (JMJ)- nová redatorka- Adéla Benešová, výzva k odběru Zpravodaje, či psaní příspěvků. K dispozici je Almanach z výročí 100 let Svazu spolků ( zájemci hlaste se u JMJ)

 • Info webová stránka spolku- www.besedasvatoplukcech.webnode.cz , správce: Andrea Valentová, zveřejnění poděkování dárcům a donátorům

 • Info o Večeru u lampy 6.6.- připravuje AV- kdo má zájem přinést knihu a přečíst z ní, ať se přihlásí

 • K volbě je 12 přítomných s hlasovacím právem, nadpoloviční většina je 7.

 • Hlasování o udělení absolutoria dosavadnímu výboru aklamací- 11 pro, 1 zdrželi, 0 proti

 • Hlasování o členech ve výboru spolku aklamací- kandidátní listina na stolech- přečtena- JMJ- krátká zpráva o činnosti pro spolek: 11 pro, 0 zdrželi, 1 proti

 • Přestávka s bohatým občerstvením ( poděkování paní Magdě a Jar.Joklovi ze chlebíčky, páteru Antonínovi za pomoc při přípravě a všem kteří se na tom podíleli)

 • Info Jar. Jokl- návrh nových stanov Svazu spolků od Domova Basel- odborné vyjádření JJ za spolek BSČ (k nahlédnutí u JJ nebo JMJ)

 • Info volební sjezd 10.6. Svazu spolků v Bernu (JMJ)- v roce 2018 bude několik významných výročí

 • BSČ připravuje program na 28.10.2018- 100 let od vzniku 1.republiky (místo konání Lavaterhaus)

 • Diskuze: J.Dvořáček upozorňuje na generační problém, týká se to také Masarykova fondu, otázka 28.10. nejen Beseda, ale také církve

 • R.Vendrová- účel Masarykova fondu

 • A.Špaček: o Mas.fondu- komu

 • L.Šimeček- o stanovách Masarykova fondu

 • JMJ- o nových členech Besedy ( Doufáme, že aspoň část těchto nových členů nám pomůže při naší činnosti a při organizaci akcí a zůčastní se valné hromady 1x ročně)

 • J.Olšanský- o Kateřinské, málo aktivních lidí

 • Pan Zelený- 8.7. položení věnce v Kostnici

 • JMJ- pendence od GAK- AV převezme adresář spolku

 • Hlasování- zvýšení ročního členského příspěvku: důchodci- 10.- (zůstává), jednotlivec 30.-, rodina 40.- CHF: 8 pro, 1x zdrželi, 3 proti. V roce 2018 bude příspěvek zvýšen.

 • JMJ- návrh na udělení čestného předsednictví pro Jiřího Krause v tomto roce

Diskuze:

 • A.Špaček- pravomoci výboru předsednictva Svazu spolků

 • J.Kalina- co je hlavní motivace členů Svazu spolků

 • J.Olšanský- o historii vstupu do Sv. spolků, administrativě

 • J.Dvořáček- jednání na velvyslanectví, komu napsat dopisy v r.2018, Sokolské slety ve Švýcarsku

 • 20.15 hod. závěr

 

Bad Zurzach, 29.5. 2017, Jana Marie Jarolímková

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru spolku BSČ   18. 1. 2017, konané v Bad Zurzach

 

1. Stručné vyhodnocení činnosti spolku v r. 2016(JMJ)

- hodnocení akcí, konaných v roce 2016 je kladné, ohlasy diváků také pozitivní

- v případě konání dalších akcí je ještě zapotřebí technické analýzy prostor – zajistí ZD

 

2. Pokladna, členská základna, příspěvky/kdo převezme vedení pokladny?(GAK)

- vyúčtování darů zaslal GAK na MZV a na konzulát do Bernu

- finanční zpráva (k nahlédnutí u pokladníka)

- současně s pozvánkou na Valnou hromadu bude členům rozesílána složenka na zaplacení příspěvků na r. 2017, GAK doporučuje placení příspěvků přes banku / přehlednost

- revizi hospodaření provedla VS – vše v pořádku

- VS předá revizní zprávu na valné hromadě

- GAK bude v r. 2017 nadále spravovat pokladnu

 

3. Program na rok 2017(JMV, AV)

- JMJ seznámila s akcemi na r. 2017 – viz Program BSČ na rok 2017

- MK informovala o připravovaném divadelním představení a koncertě Divadla rozmanitostí

2. - 3. 7. 2017 (organizuje Český klub Zürich/Adliswil, BSČ bude propagovat)

- proběhla diskuse o podobě spolupráce s Univerzitou a Velvyslanectvím ČR v Bernu

- JMJ informovala o změně v Českém centru Vídeň, (stěhování p. Martina Krafla do Švýcarska)

- AV osloví České kulturní centrum Vídeň a ev. se spojí s osobou, která nahradila odcházejícího p. Krafla

- AV podala informace k připravované akci Čtení pod lampou- pomocí Zpravodaje osloví

zájemce, akce se bude konat pravděpodobně v prostorách Italské missie Zürich v červnu 2017

 

4. Žádost o příspěvek - info (LS)

- LŠ podá žádost o příspěvek na MZV na rok 2018, termín odeslání – do 30. 6. 2017

 

5. Valná hromada 3. 3. 2017

- GAK rozešle pozvánky na valnou hromadu BSČ poštou

- JMJ rozešle pozvánky elektronickou poštou

- AV uveřejní program valné hromady na webových stránkách

 

6. Návrh na změnu výše členských příspěvků od r. 2018-příprava k projednání na VH

- výbor se usnesl, že na valné hromadě navrhne zvýšení příspěvků členství BSČ

od roku 2018.

 

7. Návrh – noví členové výboru spolku – Jaroslav Jokl, Martina Kalina, Andrea Valentová

 - MK, AV, JJ byli jednohlasně přijati za členy výboru BSČ

 

Kandidáti do výboru BSČ :

JMJ      předsedkyně

LS       člen výboru, právní poradce v českém jazyce

MK      místopředsedkyně

GAK     pokladník

VS       revize

JJ        člen výboru, právní poradce v německém jazyce

AV       členka výboru

 

8. Webové stránky – odsouhlasení vzhledu (AV)

- AV upravila web stránky, kladný ohlas ze strany členů výboru

- MK předala AV odkaz s informacemi na tvorbu web stránek

 

9. Biografie Svatopluk Čech – info (MK)

- MK zpracuje biografii o Svatopluku Čechovi, tak jak bylo plánováno, pošle pak JMJ ke korekci/posouzení a biografie bude umístěna na webové stránky spolku

 

10. Svaz spolků – návrh stanov od Domova Basel – vyhodnocení (JJ)

- JJ zpracoval a vyhodnotil návrh změn stanov

- jde o změny, které nejsou propracované a ztěžovaly by funkci Svazu spolků

- JJ se zúčastní výboru Svazu spolků dne 11. 2. 2017 a svůj rozbor návrhu změn tam přednese

- JMJ zašle tento rozbor v předstihu jednatelce Heleně Springinsfeld

 

11. Info ze Svazu spolků, rok 2018 – výročí (JMJ)

- 4. 2. 2017 se bude konat na Velvyslanectví ČR v Bernu schůzka organizátorů výročních akcí připravovaných na rok 2018

- Výbor Svazu spolků je 11. 2. 2017 v Bernu, kde budou předány informace ze 4.2. ( zřejmě od předsedkyně Marie Cron)

- BSČ bude samostatně organizovat oslavy 100- letého výročí obnovení samostatnosti českých zemí (předběžně: 1. přednáška Dr. Pehr – zajistí GAK-téma upřesnit!- zohlednit návrhy AV a MK a 2. přednáška- prac.název- „Česká armáda a současné výzvy“ – zajistí JMJ)

 

12. Různé, závěr 

- ZD cíl činnosti BSČ? Viz stanovy, AV zveřejní na web stránce oddíl cíl a činnost BSČ

- GAK upozornil na nový vzhled, obsah Zpravodaje

- AV bude spravovat i adresář členů BSČ a jejich evidenci, AV doplní telefonní čísla členů a jejich e-mailové l adresy

- GAK předal AV materiály, týkající se invaze spojeneckých vojsk v Normandii, AV je výhledově zpracuje do elektronické podoby

 

 

Zapsala: Martina Kalina                                                                          dne: 20. 1. 2017