Stanovy spolku Beseda Svatopluk Čech Zürich

S   T   A    N   O   V   Y

 

SCHVÁLENO VÝROČNÍM SHROMÁŽDĚNÍM DNE 15. ÚNORA 2013

 

STANOVY

 

Článek 1 : Název, stanovy a jednací řeč

Spolek se nazývá „BESEDA SVATOPLUK ČECH“, dále jen „BESEDA“

německy „ Kulturverein Svatopluk ČECH“

Beseda má své sídlo tam, kde bydlí předseda spolku.

Jednací řeč je česká, slovenská a německá.

Stanovy jsou vydány v české nebo slovenské a německé řeči a všechna znění mají platnost originálu.

 

Článek 2 : Účel Besedy

Účelem Besedy je pečovati o společenský život krajanů, podporovat jejich snahy po vzdělání, udržovat demokratické a národní tradice a hájit práva českého a sloven­ského národa.

Těmto účelům mají sloužiti:

Vzdělávací přednášky a zájezdy, debatní schůze, konference, výstavy, vydávání a šíření vhodné literatury, spolupráce s úřady a institucemi, pěstování ušlechtilé zábavy a podobně.

 

Článek 3: Členství

Členem/členkou se stává krajan, který byl přijat výborem na základě písemné přihlášky a dodatečně schválen výročním shromážděním. Členem/členkou se může stát rozhodnutím výboru BESEDY i příslušník jiné národnosti než české nebo slovenské, který osvědčuje své sympatie s Čechy a Slováky. Každý nový člen dostane stanovy spolku. Členství není zcizitelné ani děditelné, členové, kteří vystoupí z BESEDY nebo byli vyloučeni, nemají právo rozhodovat o majetku spolku, nebo se na něm podílet. Čestnými členy mohou být valnou hromadou jmenováni členové BESEDY nebo i jiní, kteří se o BESEDU a krajanské záležitosti obzvláště zasloužili. Příslušné návrhy se podávají k rukám výboru.

 

Článek 4: Práva a povinnosti členů

Členové maji právo

- navštěvovat schůze, podniky a akce BESEDY a podílet se na její činnosti,

- užívat její knihovnu,

- v členských schůzích a na vyročních shromážděních podávat návrhy,

  dotazy a stížnosti tykající se spolkových záležitostí,

- volit a být volen (každý člen má zásadně jen jeden hlas),

- žádat výbor o svolání mimořádného shromáždění s uvedením důvodů;

  žádosti musí býti vyhověno, je-li podporována aspoň 1/5 všeho členstva,

- odvolat se proti usnesení výboru spolku k výročnímu nebo mimořádnému

  shromáždění členů.

Členové mají povinnost

- platit členský příspěvek,

- dodržovat stanovy BESEDY,

- podporovat její činnost.

 

Článek 5: Ukončení členství

Členem přestává být

- kdo písemně oznámil výboru, že vystupuje z BESEDY,

- kdo byl členství v BESEDĚ zbaven pro nečestné chování, soustavné nedodržování

  spolkových stanov, pro urážlivé chování k členům Besedy, pro poškozování dobré

  pověsti českého a slovenského národa,

- pro neplacení členských příspěvků.

Vyloučený člen má právo se odvolat k výročnímu nebo mimořádnému shromáždění spolku.

 

Článek  6: Hrazení výloh spolku

BESEDA hradí své výlohy:

1. členskými příspěvky,

2. z úroků ze svého základního kapitálu,

3. výnosy ze svých podniků a akcí,

4. z přijatých darů a odkazů,

5. výnosy ze sbírek.

 

Organizace BESEDY: Shromáždění členů, výbor spolku a revizoři účtů

 

Článek 7: Výroční shromáždění - valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je výroční shromáždění - valná hromada -  které se koná v první polovině každého roku. Její konání je nutné oznámit výborem všem členům písemně nejméně 10 dnů předem. K platnému usnášení je třeba přítomnosti nejméně třetiny členstva. Nesejde-li se dostatečný počet členů ve stanovenou dobu, koná se výroční shromáždění s týmž pořadem za jakéhokoliv počtu přitomných členů o půl hodiny později.

Usnášení se dějí normálně nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Při rovnosti hlasů rozhoduje

a. při návrzích hlas předsedův,

b. při volbě užší volba. Nastane-li při užší volbě rovnost hlasů rozhoduje hlas předsedy, který se počitá za dva.

Změny stanov možno provést jen se souhlasem nejméně dvoutřetinové většiny přítomných členů, v každém případě však jen za účasti aspoň jedné třetiny všech členů spolku. Hlasování se děje zvednutím ruky, není-li námitek. K námitce stačí jeden hlas. V tomto případě je nutno hlasovat tajně.

 

Článek 8: Působnost výročního shromáždění členů

Výroční shromáždění - valná hromada - zejména

- se usnáší o zprávách činovníků, včetně výroční zprávy jednatelské a pokladní,

- na základě revizní zprávy a návrhu revizorů uděluje odstupujícímu výboru absolutorium,

- volí na jeden rok výbor spolku, který tvoří: předseda, místopředseda, jednatel;

  pokladníka a zapisovatele určí výbor spolku,

- volí dva revizory účtů na dobu jednoho roku,

- rozhoduje o použití ročních přebytků majetku spolku,

- mění, nebo doplňuje stanovy BESEDY,

- v případě potřeby volí třičlenný smírčí soud z členů spolku, na sporu nezúčast-

  něných, k rozhodnutí pří ve spolkových záležitostech mezi orgány spolku, event.

  orgány spolku a jeho členy,

- určuje roční členský příspěvek,

- stanoví roční výdajový limit a dává souhlas k finančnímu jednání nad stanovenou výši,

- schvalují pro spolek vedení sporů,

- provádí dozor nad činností výboru a z vážných důvodů odvolává zvolené členy

  výboru a revizory účtu,

- vyřizuje návrhy a rozhoduje o stížnostech členů spolku.

 

Článek 9: Mimořádné shromáždění členů

Mimořádné shromáždění spolku svolává výbor, uzná-li to za potřebné, aneb žádáji-li o to revizoři účtu, anebo žádá-li o to písemně nejméně jedna pětina všech členů s udáním důvodů.

Jeho konání je nutné ohlásit výborem všem členům nejméně 10 dnů předem písemně. Mimořádné shromáždění projedná jen ten pořad, pro který bylo svoláno. Pro hlasování platí tytéž směrnice, jako pro řádné vyroční shromáždění (článek 7 stanov).

Shromáždění členů (výročnímu i mimořádnému) předsedá předseda výboru, eventuelně jeho zástupce.

O jednáních shromáždění členů nebo výboru spolku se vede protokol.

 

Článek 10: Výbor

Výbor je výkonným orgánem spolku a tvoří jej nejméně pět členů, zvolených výročním shromažděním. Přísluší mu řádná správa a řízení všech běžných spolkových zaležitostí, zejména:

- sestavovat programy činnosti spolku,

- spravovat majetek BESEDY,

- provádět usnesení řádného, případně mimořádného shromáždění členů,

- najímat místnosti k potřebám spolkovým,

- přijímat členy,

- sestavovat z členů BESEDY odbory k uskutečňování cílů uvedených v článku 2. a schvalovati jejich řád,

- podávat zprávy o činnosti BESEDY (zejména výročnímu shromáždění členů - zprávu jednatelskou, pokladní a zprávu předsedy - )

- svolávat řádná a mimořádná shromáždění členů,

- hospodařit finančními prostředky spolku v rámci schváleného výdajového limitu.

 

K platnému výborovému usnášení je třeba přítomnosti nejméně tří členů výboru, při čemž předseda, nebo jeho zástupce nesmí chybět. Výbor se má scházet nejméně dvakrát do roka, případně tehdy, když předseda nebo jeho zástupce uzná schůzi za nutnou. Výbor má právo přibrat k spolupráci další členy BESEDY. Kooptovaní členové mají hlasy poradní.

Při hlasování výboru rozhoduje prostá většina přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo jeho zástupce, kterýse počítá za dva hlasy.

Výbor má být svolán písemně předsedou nebo jeho zástupcem (místopředsedou nebo jednatelem – podle vzájemné dohody) nejméně 10 dnů předem. V případě nutnosti je možno lhůtu i způsob svolání změnit. Ve výzvě na schůzi výboru musí býti uveden účel jednání, místo a doba schůze. Celý výbor, nebo jednotliví jeho členové mohou odstoupit ze svých funkcí při dodržení jednoměsíční výpovědní lhůty.

 

Článek 11: Revizoři

Revizoři nejsou členy výboru, ale mají právo účastnit se jeho schůzí s právem poradním. Když se nenajdou dva revizoři, kteří nejsou členy výboru, tak mohou převzít tuto funkci i členové výboru. Mají právo a povinnost kontrolovat účetnictví a účetní doklady, stav peněžních kont, pokladny a skladu, hospodaření, jednání finančního charakteru a podávat zprávu revizní výročnímu nebo mimořádnému shromáždění členů. Při vážných závadách v účetnictví nebo hospodaření mají právo žádat svolání mimořádného shromáždění členů.

 

Článek 12: Právo podpisu

Úřední, nebo jiné závažné listiny nebo dopisy musí být podpisovány společně předsedou/mistopředsedou a jednatelem, případně jejich zástupci. Listiny a doklady rázu finančního musí podepsat předseda a pokladník, případně další k tomu zmocněný člen výboru.

K proplacení běžných vydání schválených výborem stačí podpis pokladníka.

Běžnou korespondenci může podpisovat sám předseda nebo jednatel po vzájemné dohodě.

 

Článek 13: Rozpuštění BESEDY – sloučení s jiným spolkem

O rozpuštění spolku rozhodne výroční, nebo mimořádné shromáždění členů, v každém případě za přítomnosti nejméně poloviny všech členů a nejméně 2/3 platných přítomných členů BESEDY. Totéž platí i při sloučení s jiným spolkem. Toto shromáždění také určí, jak se naloží s majetkem BESEDY. Tento majetek musí však nadále být majetkem Čechů a Slováků k podpoře jejich kulturních a národních zájmů v duchu tradice „Besedy Svatopluk Čech“.

 

Článek 14: Ručení

Za závazky spolku ručí pouze spolek svým jměním, nikoliv jeho členové.

Tyto stanovy byly přijaty výročním shromážděním spolku dne 15. února 2013 a vstupují okamžitě v platnost.

 

V Curychu 15. února 2013

 

Ing. J. Kraus            J. Jarolímková                 lic.iur. L. Šimeček

předseda              místopředsekyně                     jednatel